Đợt tuyển admin đã kết thúc.

Với số người được tuyển là 5.

Số người không hoạt động là 5.

Số người không hoạt động là 0.

END NOW